Menu Luk

Tilbage

Persondatapolitik

Advokatfirmaet Justs politik for behandling af personoplysninger. 

1. Advokatfirmaet Justs indsamling af personoplysninger 

Advokatfirmaet Just indsamler personoplysninger om en person, når:

a. En klient afgiver oplysninger til advokatfirmaet b. Advokatfirmaet modtager personoplysninger i en sag fra modparten, offentlig myndighed eller tredjemand c. Advokatfirmaets hjemmeside besøges (via cookies) d. Kontaktformular på advokatfirmaets hjemmeside benyttes Advokatfirmaets hjemmel til at indhente personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, et retskrav, en retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller hvis forfølgning af en legitim interesse overstiger den enkeltes interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved, at klienten i møder eller ved korrespondance med ansatte hos Advokatfirmaet Just, afgiver oplysninger til brug for en given sag. 

Der kan desuden indsamles personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere. 

Herudover indsamles oplysninger om din færden på advokatfirmaets hjemmeside, når dette bliver lagret via cookies, og når tjenester på Advokatfirmaet Justs hjemmeside benyttes, såsom kontaktformular, der forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. 

3. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Advokatfirmaet Just indsamler, kan for eksempel omfatte dit fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v. 

Herudover kan mere følsomme oplysninger indsamles f.eks. om helbredsforhold og strafbarforhold, men kun hvis det er relevant for sagen.

4. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Advokatfirmaet Just indsamler personoplysninger for at kunne håndtere det opdrag, som du har givet os samt svare på forespørgsler og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig som klient. 

De personer som kontakter os, accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel mv. Advokatfirmaet Just kontakter kun en person som led i en klientrelation og for at varetage klientens interesse i sagsøjemed. 

Du har altid mulighed for efterfølgende at meddele, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os. 

Endvidere sker det til i visse situationer til opfyldelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask. 

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, 

som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”. 

Advokatfirmaets behandling af en personoplysning i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 c ”behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige”. 

De retslige forpligtelser, der påhviler advokatfirmaet er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3. 

5. Advokatfirmaet Justs videregivelse af dine personoplysninger 

Personoplysninger vil ikke uden indhentelse af den pågældendes samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. 

Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen. 

Dette kan eksempelvis være videregivelse af sundhedskort og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. 

 

6. Dataportabilitet

Alle har ret til dataportabilitet i forbindelse med persondataforordningen, GDPR.

Dataportabilitet betyder, at en person fremover har ret til at kræve de persondata, som en person har afgivet til Advokatfirmaet Just behandler. udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

Du kan som den registrerede anmode om, at de afgivne persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske ved henvendelse til Advokatfirmaet Just.

7. Behandling af oplysninger uden for EU/EØS

Personoplysninger vil ikke blive overført til andre lande uden for EU/EØS eller blive behandlet af tredjepart, uden din orientering.

 

8. Lagring af personoplysninger

Advokatfirmaet Just opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke personoplysningerne er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning. 

Personoplysninger afgivet til advokatfirmaet, slettes når de er uaktuelle og ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. Alle oplysninger slettes endelig efter 5 år på arkiv. Visse oplysninger gemmes undtagelsesvist i 10 år grundet ansvaret forbundet med udførsel af advokatrådgivning.

 

9. Beskyttelse af dine personoplysninger 

Advokatfirmaet Just bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, f.eks. ekstern bogholder, IT-support m.m. som værner om opbevaringen af personoplysninger. 

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokatfirmaet. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

11. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte advokatfirmaet. 

Ret til indsigt Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til at få rettet fejl Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning af oplysninger Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vi efter almindelige reglerne skal foretage sletning af dine oplysninger. 

Ret til at begrænse behandling af personoplysninger Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis dette gør sig gældende må vi kun fremover behandle oplysningerne (med undtagelse af opbevaring), hvis du giver samtykke. Dog kan vi behandle personoplysninger med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, samt for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

12. Klage 

Du har ret til at indgive en klage til os, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Såfremt vi ikke kan nå til enighed, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Klagen kan fremsendes til just@advokatjust.dk.

Opdateret den 2. november 2020