Menu Luk

Forsikring

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at jeg: 

  1. er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  2. er medlem af Advokatsamfundet
  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, således at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten
  5. er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 
  6. samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som jeg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende

Advokatfirmaet Justs forsikringsselskab og garantistiller er HDI – Gerling Verzekeringen N.V. Filial Danmark, police nr. VAS1400509. 

Virksomheden er registreret under CVR-nummer 17 97 92 99.  

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Arv og skifte

Det kan være en god idé at beskæftige dig med din egen død, for at undgå problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Lejeret

Det giver god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender lejeloven, allerede inden lejeaftalen skrives under.

Advokatfirmaet Just

Røjrupvej 13B

5550 Langeskov

Telefon 65 38 30 41

Peter Just Christensen

Specialiseret i børnesager